« آئين نامه تآسيس شعب ستاد ديه ( در استانها ) » « آئين نامه تآسيس شعب ستاد ديه ( در استانها ) » در اجراي تبصره ذيل ماده 4 اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و با اختيار حاصله ازبند 11 ماده 24 اساسنامه مزبور ، آئين نامه تأسيس شعب ستاد ديه ( در استانها ) كه به اختصار شعب گفته ميشود به شرح ذيل تصويب مي گردد : ماده 1 : بمنظور تسهيل و تعجيل در تحقق اهداف موردنظر ماده 2 اساسنامه ستاد ، با تصويب حداكثر آراء هيئت مديره و درصورت لزوم در استانهاي سراسر كشور ، شعبي بدين منظور تأسيس ميگردد . ماده 2 : مدت فعاليت هريك از شعب تابع مدت فعاليت ستاد ميباشد . ماده 3 : مركز اصلي شعب در مراكز استانها خواهد بود كه هيئت مديره عندالاقتضاء ميتواند محل آنرا تغيير دهد . ماده 4 : تأمين سرمايه اوليه شعب با ستاد مركزي بوده كه كليه مبالغ آن توسط افراد خيّر و نيكوكار تأمين گرديده است . تبصره : شعب ميتوانند از محل كمكهاي نقدي و غيرنقدي به سرمايه خود بيافزايد . ماده 5 : درآمدها و هزينه هاي شعب بايد باتوجه به مواد اساسنامه و طبق اصول حسابداري و قانون تجارت در دفاتر قانوني ثبت گردد . ماده 6 : سال مالي از اول فرودين ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ، مگر در سال اول تأسيس كه ابتداي سال مالي تاريخ تأسيس شعب خواهد بود . تبصره : ترازنامه هرسال مالي بايد تا آخر خردادماه تهيه و به هيئت امناء شعب ارسال تا پس از بررسي آن به هيئت امناء ستاد مركز ارائه گردد . ماده 7 : اركان شعب عبارتند از : الف ) هيئت امناء ب ) هيئت مديره ج) مديرعامل د) بازرسان الف ) هيئت امناء : ماده 8 : هيئت امناء شعب مركب از 5 تا 7 نفر كه بمدت 5 سال و يا به پيشنهاد سه نفر ( رئيس كل دادگستري استان ، مديركل زندانها و مديركل كميته امداد امام (ره) ) به هيئت امناء ستاد مركز معرفي و پس از تأييد ستاد مذكور انتخاب ميشوند ؛ و انتخاب مجدد آنها بلامانع خواهد بود . تبصره 1 : هيئت امناء عالي ترين مرجع تصميم گيري در شعب مربوطه ميباشد كه اعضاء آن بصورت افتخاري فعاليت مينمايند . تبصره 2 : جلسات هيئت امناء بصورت عادي و يا فوق العاده تشكيل ميشود . ماده 9 : هيئت امناء از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس و يك نفر را بعنوان نائب رئيس انتخاب خواهد كرد . ماده 10 : مجمع عمومي عادي ، سالي يكبار با دعوت از سوي رئيس يا نائب رئيس هيئت امناء تشكيل ميشود ، براي رسميت جلسه حضور 3/2 اعضاء ضرورت دارد و درصورتيكه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 5 روز تشكيل و با نصب بعلاوه يك نفر از اعضاء ، جلسه رسميت خواهد يافت . چنانچه جلسه دوم نيز تشكيل نگرديد ، مديرعامل گزارش مربوط به عدم تشكيل جلسات را به ستاد مركز منعكس خواهد نمود . تبصره : مجمع عمومي عادي ممكن است بصورت فوق العاده و در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا 3/1 اعضاء هيئت امناء تشكيل گردد . ماده 11 : در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت . ماده 12 : وظايف مجمع عمومي عادي عبارتند از : 1- انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان اصلي و علي البدل . 2- تطبيق خط مشي و سياستهاي شعب با سياستهاي كلي ستاد و اتخاذ تصميم در راستاي اهداف تعيين شده ستاد مركز و ابلاغ آن به هيئت مديره . 3- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره ، بازرس و يا بازرسان . 4- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره اعم از آيين نام اجرايي و يا ساير موارد . 5- تصويب ترازنامه و بودجه . 6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه هاي شعب . ماده 13 : مجمع عمومي فوق العاده با شرايط ذيل تشكيل مي گردد : 1- با درخواست هيئت مديره يا بازرس . 2- با درخواست يك سوم از اعضاء هيئت امناء . تبصره 1 : دعوت براي حضور در مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا يك هفته قبل از آن باطلاع اعضاء خواهد رسيد . تبصره 2 : شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان شرايط مجمع عمومي عادي است . تبصره 3 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . ماده 14 : وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از : 1- بررسي و پيشنهاد انحلال شعب به ستاد مركز . 2- عزل هيئت مديره . 3- عزل بازرسان . 4- ارائه پيشنهادات اصلاحي درخصوص اصلاح آئين نامه مزبور و اساسنامه ستاد مركز . ب ) هيئت مديره : ماده 15 : شعب داراي هيئت مديره اي مركب از 3 تا 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين هيئت امناء يا خارج از آن توسط هيئت امناء انتخاب ميشوند . تبصره 1 : حضور در جلسات اعضاي هيئت مديره ضروري است و غيبت هريك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي ؛ بانظر هيئت مديره در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود . تبصره 2 : فعاليت اعضاي هيئت مديره در شعب ستاد ديه افتخاري مي باشد . ماده 16 : درصورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط هريك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيئت مديره بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود . ماده 17 : نحوه تشكيل جلسات هيئت مديره بموجب مواد 21 و 22 اساسنامه ستاد مركز خواهد بود . ماده 18 : اعضاي هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد هريك از اعضاء براي دوره هاي بعدي بلامانع ميباشد . تبصره : هيئت مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي به منظور انتخاب هيئت مديره جديد دعوت نمايد . ماده 19 : وظايف و اختيارات هيئت مديره : هيئت مديره نماينده قانوني شعب بوده : وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي باشد : 1- تعيين رئيس و نائب رئيس هيئت مديره از ميان اعضاء هيئت مديره . 2- عزل و نصب مديرعامل و تعيين ميزان حق الزحمه وي . 3- استخدام ، عزل و نصب و اخراج كاركنان . 4- اجراي تصميمات مجمع عمومي هيئت امناء . 5- حفظ اموال و تنظيم فهرست دارائي . 6- اقامه دعاوي مدني ، جزائي و جوابگوئي به دعاوي مدني و جزائي اعم از اينكه مدعي باشد يا مدعي عليه در تمام مراحل با اختيارات و وكالتاً . 7- تعيين وكيل و عزل آن . 8- حل و فصل دعاوي از طريق سازش و درصورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي با حق توكيل . 9- اهداء و قبول كليه هدايا و كمكهاي مادي و غيرمادي . 10- تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارشات ساليانه هيئت مديره و ارائه آن به هيئت امناء جهت رسيدگي و تصويب . تبصره : هيئت مديره ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد . ماده 20 : رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره ، موظف است كه مجمع عمومي هيئت امناء را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنها ميباشد دعوت نمايد . ماده 21 : بجز مواردي كه هيئت امناء شعب و ستاد مركز استثنا كرده باشد ، هيئت مديره ميتواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن به استثناء فروش منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي و تأييد هيئت امناء ستاد مركز ميباشد بنام شعب انجام دهد. ماده 22 : كليه اسناد عادي و تجاري با امضاء دو نفر ، از چهار نفر شامل رئيس هيئت مديره ، نائب رئيس ، مديرعامل يا خزانه دار و با مهر شعبه معتبر مي باشد . تبصره : اوراق و مكاتبات عادي با مهر و امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره معتبر خواهند بود . ماده 23 : مصوبات و صورتجلسات هيئت امناء و هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد . ماده 24 : شعب داراي مهر و علامت «آرم » يكسان خواهند بود كه متن آن با تصويب ستاد مركز تهيه خواهد شد . ج ) مديرعامل : ماده 25 : مديرعامل براي مدت 2 سال از ميان اعضاء هيئت مديره و يا خارج از آن با تأييد هيئت امناء انتخاب ميشود . ماده 26 : مديرعامل در طول مدت مسئوليت از طرف اكثريت اعضاء هيدت مديره و با تأييد هيئت امناء قابل عزل و تعيين بوده و انتخاب مجدد وي بلامانع است . ماده 27 : مديرعامل داراي وظايف و اختيارات ذيل است : 1- اجراي مصوبات هيئت مديره . 2- انجام امور اداري ، اجرائي و مالي . 3- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها از طريق واحدهاي اجرائي آن . 4- تنظيم بيلان عملكرد و گزارش ساليانه و ارائه به هيئت مديره . 5- تنظيم بودجه و پيشنهاد به هيئت مديره . 6- تهيه گزارش ماهانه و ارائه به هيئت مديره . د ) بازرسان : ماده 28 : هيئت امناء هر شعبه ، هر سال يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به مدت يكسال انتخاب ميكند . تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است . تبصره 2 : انتخاب بازرس شعب مانع از اعزام بازرس و يا بازرسين توسط ستاد مركز جهت بازرسي امور مربوط به شعب نخواهد بود . ماده 29 : وظايف بازرسان به شرح ماده 33 اساسنامه ستاد خواهد بود . ماده 30 : كليه اسناد و مدارك شعب عندالمطالبه مي بايست در اختيار بازرس يا بازرسان قرار گيرد . ماده 31 : آئيننامه هاي مربوط به امور اداري ، مالي ، استخدامي و نيز نحوه استفاده از درآمد و اختصاص بودجه در شعب استانها توسط ستاد ديه تهيه و جهت اجرا به كليه استانها ابلاغ خواهد شد . ماده 32 : ادامه كار و فعاليت شعب سراسر كشور بستگي مستقيم به اداره فعاليت ستاد مركز داشته ، لذا درصورت انحلال ستاد مركز ، موضوع شامل تمامي شعب نيز خواهد بود . تبصره : امر تسويه حسابهاي شعبي كه طبق ضوابط منحل ميشوند ؛ به موجب مقررات ماده 35 اساسنامه ستاد مركز انجام خواهد شد . ماده 33 : اين آئيننامه مشتمل بر 33 ماده و 17 تبصره در نشست مورخ 4/11/79 در جلسه هيئت امناء ستاد مركز به تصويب رسيد . « دستورالعمل اجرائي ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند » ماده 1 : بمنظور كمك به زندانيان نيازمند و خانواده هاي آنان در راستاي تحقق اهداف مذكور در آيه كريمه 280 سوره مباركه بقره وَ اِنْ كانَ ذوُ عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إلي مَيْسَرَهٍ وَ أنْ تَصَدَّقوُا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طلب گر كه داريد از تنگدست شكيبيد تا مال آرد به دست اگر تنگدست است آن بينوا بر او گر ببخشيد باشد روا كه اجرش بيابيد در آخرت اگر بازدانيد اين مصلحت و عنايت به اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند در اين دستورالعمل به اختصار ستاد ناميده ميشود ، طبق ضوابط اين دستورالعمل وام پرداخت ميگردد . ماده 2 : ديه مالي است كه به سبب جنايت در نفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياء دم داده ميشود . ماده 3 : زندانيان نيازمند افرادي هستند كه به واسطه عدم كفايت دارائي قادر به پرداخت جزاي نقدي و يا رد عين مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشد . ماده 4 : پرداخت تسهيلات وام از سوي ستاد به محكومين ؛ منوط به انقضاي مهلت قانوني مقرر در حكم و وجود محكوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت ديه و يا محكوميتهاي مالي ميباشد . تبصره : محكومين متأهل ، متدين و آبرومند ؛ منوط به شرط گذشت قابل توجه شاكل يا شكات نسبت به تمام يا قسمتي از ديه خود يا برخورداري از مساعدت مالي خانواده ، اقوام و دوستان براي تأمين قسمتي ديگر از ديه و به منظور حفظ كيان خانواده زنداني ، قبل از انقضاء مهلت فوق از تسهيلات اعطائي وام برخوردار ميگردند . ماده 5 : تشخيص عجز زندانيان از پرداخت ديه : براي زندانيان نيازمند به عهده ستادهاي استاني مباشد ( تا تشكيل ستاد ديه استان تهران ، اين وظيفه به عهده ستاد مركزي مباشد ) ماده 6 : كليه ستادها مي توانند با همكاري مسئولين و مددكاران زندان ، اقدامات مقتضي براي تنظيم دادخواست اعسار و تقديم آن به دادگاه و پيگيريهاي بعدي را بعمل آورده و مسئولين و مددكاران زندانها نيز در حدود مقررات حسب درخواست ستادهاي مذكور همكاري لازم را معمول خواهند داشت . ماده 7 : زندانياني كه دادخواست اعسار آنها توسط مراجع قضائي صالحه رد گرديده است نيز حسب تشخيص ستاد مي توانند از تسهيلات اين دستورالعمل بهره مند شوند . ماده 8 : تسهيلات ستاد در غالب وامهاي كوتاه يا بلند مدت و يا بلاعوض پرداخت ميگردد . ماده 9 : ديه سهم الارث صغار ؛ به قائم مقام قانوني آنها و يا اداره سرپرستي دادگستري شهرستان مربوط پرداخت خواهد شد . ماده 10 : جرائمي كه مرتكبين آن پس از بررسي و تحقيق حسب مورد بعضاً نيز مشمول اعطاي تسهيلات اين آئيننامه مي شوند ، بشرح زير است : الف ) اولويت اول : 1- صدور چك بلامحل . 2- قتل غيرعمد ( شبه عمد ، قتل خطائي ) 3- صدمه غيرعمدي . 4- جرائم ناشي از تخلفات رانندگي . 5- ترك انفاق . ب ) حس مورد : 1- قاچاق كالا . 2- خودداري از كمك به مصدومين . 3- قطع اشجار . 4- سوءاستفاده از موقعيت شغلي . 5- خريد و فروش كوپن . 6- جرائم صنفي ( حسب مورد ) 7- فك پلمپ . 8- سهل انگاري در انجام وظيفه . 9- جرائم عليه حفاظت از محيط زيست . 10- صيد غيرمجاز . 11- بكارگيري اتباع بيگانه . ماده 11 : تشخيص مدت بازپرداخت وام هاي اعطائي ، كه در شرايط عادي بين حداقل 60 و حداكثر 100 قسط خواهد بود ، بعهده مديرعامل تساد است . تبصره : گروه تحقيق موضوع ماه 14 ميتواند ضمن تهيه گزارش تحقيق ؛ پيشنهاد خود را نسبت به تعداد اقساط وام در برگ تحقيق اعلام دارد . ماده 12 : تسهيلات اعطائي وام به زندانيان واجد شرايط بدون كارمزد و بهره خواهد بود . ماده 13 : حداكثر وام پردختي از بودجه ستاد به زندانيان واجد شرايط پس از اعلام نظر گروه تحقيق ، تا بملغ سي ميليون ريال مي باشد . تبصره : پرداخت مازاد بر مبلغ سي ميليون ريال ، درصورت ضرورت و نياز ، مستلزم اخذ مجوز از هيئت مديره ستاد مركز ميباشد . ماده 14 : در هر استان ستاد ديه از بين اعضاي هيئت مديره ستاد ، يك نفر را بعنوان مسئول گروه تحقيق انتخاب كه با همكاري ديگر افراد خيّر و نيكوكار صاحب نفوذ و واجد شرايط استان كه داراي روحيه و توان تحقيق باشند، تشكيل ميگردد . ماده 15 : وظائف گروه تحقيق بشرح زير است : 1- تقسيم و توزيع پرونده هاي زندانيان متقاضي وام ، بين اعضاء براي تحقيق توسط مسئول گروه . 2- مطالعه دقيق پرونده و سوابق كيفري ، خانوادگي و اجتماعي زندانيان نيازمند تهيه گزارش از آن . تبصره : مهمترين موضوع در مطالعه دقيق پرونده ، تعيين وضعيت بيمه و بيمه نامه خودروي راننده خاطي و حداكثر بهره برداري از بيمه ميباشد . 3- ملاقات و مصاحبه حضوري با خانواده زندانيان نيازمند و انجام تحقيق و بررسي محلي بمنظور واجد شرايط بودن متقاضي و بررسي توان مالي محكوم براي تأمين تمام يا قسمتي از بدهي خود به شكات . 4- مذاكره مستقيم با مجني عليه ( در صورتيكه جنايت منتهي به وقوع قتل گرديده باشد ) يا قائم مقام قانوني او چنانچه مجني عليه محجور باشد و يا ورثه و اولياء دم متوفي چنانچه جنايت منتهي به قتل گرديده باشد ) بمنظور جلب رضايت و تشويق آنها به مصالحه و گذشت ، با حفظ سهم الارث و حقوق قانوني صغار . 5- محاسبه و ارزيابي دقيق سهم الارث فرزندان صغير متوفي و تأمين و توديع آنها نزد قائم مقام قانوني آنها (مانند ولي قهري قيم يا وصي ) يا اداره سرپرستي دادگستري و متعاقب آن اخذ رضايت از ورثه و اولياء دم متوفي . 6- انجام تحقيقات محلي و ساير بررسيهاي لازم . 7- اتخاذ كليه اقدامات و تدابير مقتضي بمنظور جلب رضايت و اخذ گذشت از شكات . 8- تهيه و ارائه گزارش نهائي از مجموعه اقدامات و تلاشهاي انجام شده و نتايج حاصله از مشكلات موجود به ستاد استان بمنظور اطالع اعضاء و تصميم گري مقتضي . تبصره 1 : زندانياني كه بعلت عجز از پرداخت بدهي بابت محكوميتهاي مالي مانند ترك انفاق يا صدور چكهاي بلامحل در زندان مي باشند محققين گروه تحقيق با دقت بيشتري نسبت به اخذ گذشت از اصل خواسته اقدام نمايند . تبصره 2 : پرونده زندانياني كه بيش از يك سابقه محكوميت كيفري داشته باشند قابل رسيدگي نيست ولي زندانياني كه داراي سابقه محكوميت كيفري بوده و حسب مورد و نياز با در نظر گرفتن حفظ احترام به كيان خانواده و عنايت به ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي به پيشنهاد گروه تحقيق و تصويب مديرعامل ستاد استان مي توانند مشمول تسهيلات اين دستورالعمل قرار گيرند . ماده 16 : زندانيان نيازمندي كه مشمول مساعدت و كمك ستاد مي گردند ، بايد داراي شرايط زير باشند : 1- ايمان و التزام عملي به دين مبين اسلام و ارزش هاي الهي . 2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران . 3- اعتقاد و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه و قانون اساسي . تبصره : پيروان ساير اديان الهي كه تبعيت از نظام مقدس الهي و رهبري معظم انقلاب اسلامي داشته و معاند نباشند ، مشمول برخورداري از تسهيلات اين دستورالعمل اجرائي ميباشند . 4- عدم همكاري با گروههاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسلامي و عوامل رژيم سابق . 5- عدم وجود سابقه كيفري و محكوميت كيفري . 6- نداشتن فساد اخلاقي و عدم اشتهار به فسق و فجور . 7- عدم اعتياد به موادمخدر و داروهاي روان گردان . 8- داشتن حسن سلوك در ايام حبس به تأييد مدير زندان . 9- نداشتن هيچ نوع درآمد يا امكان مالي براي پرداخت مبلغ محكوم به ، با تأييد اعضاء گروه تحقيق و تصويب مديرعامل ستاد . ماده 17 : رانندگاني كه بعلت مستي يا نداشتن گواهينامه رانندگي ، تصادف نموده اند و يا آنكه پس از وقوع حادثه ، مصدوم را با وجود امكان رساندن به مراكز درماني يا استمداد از مأمورين نيروي انتظامي به منظور فرار از تعقيب و مجازات رها كرده اند ، مشمول كمك و مساعدتهاي ستاد نخواهند بود . ماده 18 : اشخاص زير براي بهره گيري از خدمات و مساعدتهاي ستاد در اولويت خواهند بود : الف – خانواده هاي معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و ايثارگران . ب – افراد متدين . ج- افراد متأهل و عائله مند . د- رانندگاني كه پس از وقوع تصادف ، مصدوم را براي معالجه و استراحت به مراكز درماني برسانند يا آنكه مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كنند و يا آنكه به هر نحوي موجبات معالجه و تخفيف آلام مصدوم يا خانواده او را فراهم نمايند . ماده 19 : پس از تشخيص و شناسايي زندانيان نيازمند و حايز شرايط كمك توسط مددكاري ، مدارك ذيل اخذ و پرونده اي براي آنها در دفتر زندان تشكيل ميگردد : الف ) يك نسخه از درخواست مساعدت زنداني متقاضي كمك از ستاد ديه مدعي اعسار يا شرح مختصري از نحوه وقوع جرم و نتايج بدست آمده و اقداماتي كه تاكنون ( زمان تقديم درخواست ) براي جلب رضايت و گذشت شكات صورت گرفته است . ب ) گزارش آخرين اقدامات و تلاشهاي انجام شده توسط مددكاران زندان براي جلب رضايت شكات و استخلاص زنداني . ج ) يك نسخه گزارش كه در آن زنداني نيازمند ، صادقانه و بدون كم و كاست آخرين توان مالي خود را براي پرداخت محكوم به اعم از وجه نقد يا مطالبات مالي و يا اموالي را كه درصورت فروش تبديل به وجه نقد مي شوند ، بطور دقيق و با ذكر مبلغ اعلام نمايند . د) يك نسخه تصوير از دادنامه و يك نسخه از حكم صادره توسط دادگاه عمومي و يك نسخه تصوير از حكم دادگاه تجديد نظر . و ) دو قطعه عكس 4*3 تمام رخ كه در سال تقديم درخواست گرفته شده باشد . ز ) شماره تلفن و نشاني كامل محل كار و منزل زنداني نيازمند و معرفي كسي كه پيگير كار او باشد و شرح آخرين شغل . ح ) شماره تلفن و نشاني كامل محل كار و منزل شكات جهت برقراري تماس با آنها . ط) تنظيم صورت كاملي از مشخصات مجني عليه و قائم مقام قانوني او ( در صورتيكه وي محجور باشد ) يا اولياء دم متوفي و تعيين ميزان دقيق ديه متعلقه به هريك از آنها و قرار دادن سهم الارث هريك از ورثه ( چنانچه مجني عليه فوت كرده باشد ) در جدول مخصوصي براساس مبلغ ريالي ديه بمنظور تسهيل در جلب رضايت اولياء دم و تقليل بار تعهد مالي زنداني نيازمند در پرداخت ديه . ي ) معرفي يك ضامن معتبر توسط زنداني نيازمند كه با توديع سفته به ميزان مبلغ وام دريافتي و يا چك ، پرداخت آن را تضمين نمايد / ك ) ارائه گزارشي از وضعيت اخلاقي و نحوه رفتار زنداني نيازمند و ميزان پايبندي او به انجام عبادات و اعمال مذهبي توسط مديريت زندان . ل ) يك نسخه جواب استعلام سابقه زنداني نيازمند از مركز خدمات رايانه ( كامپيوتري ) زندان كه نشان دهد زنداني نيازمند فاقد هرنوع سوء پيشينه محكوميت كيفري است ؛ با دستور و تأييد مديريت زندان . م ) يك نسخه تصوير از دو طرف برگ انگشت نگاري سابقه يا سوابق زنداني . ماده 20 : كليه اسناد و مدارك فوق كه با پيگيري مستمر مددكاران زندان تهيه ميشود و پس از تأييد مديريت زندان به ستاد استان ارسال ميگردد . ماده 21 : متعاقب وصول اسناد و مدارك مزبور ، به دستور ستاد استان ، پرونده تشكيل شده جهت بررسي و انجام كليه اقدامات موضوع اين دستورالعمل به گروه تحقيق ارجاع مي شود . ماده 22 : درصورتيكه فعاليت گروه تحقيق براي انجام مصالحه و سازش ميان طرفين به نتيجه قطعي و مطلوب نرسد ، ضمن ارائه گزارشي از مجموع اقدامات بعمل آمده به ستاد ، خلاصه صورت وضعيت مالي زنداني بشرح زير : الف) مبلغ ريالي محكوم به كه مطابق حكم دادگاه مورد مطالبه شكات قرار گرفته است . ب ) مبلغ ريالي مورد مطالبه و پرداخت شده ، توسط مؤسسه بيمه كه خودرو نزدآن بيمه شده است يا بيمه مركزي . ج ) مبلغ ريالي گذشت شده توسط شكات ؛ ( درصورتيكه به پواب گذشت نائل شده باشد ) د ) مبلغ ريالي تأديه يا تأمين شده توسط زنداني نيازمند يا خانواده او . هـ ) مبلغ ريالي وام موردنياز كه بايستي تمهيدات آن توسط ستاد فراهم شود ؛ گزارش خواهد شد . ماده 23 : نتيجه اقدامات گروه تحقيق ؛ براي حصول سازش و جلب رضايت شكات و اثبات عدم توانايي زنداني در پرداخت مبلغ محكوم به با توجه به تحقيقات و بررسيهاي بعمل آمده و متعاقب آن ، تصويب هيئت مديره ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند استان ، زنداني نيازمند با همراهي از طريق محقق ستاد يا مددكار زندان و يا خانواده او جهت اخذ وام مصوب به صندوق قرض الحسنه تعيين شده ، معرفي گردد و ضامن نامبرده ضمن سپردن يك فقره چك از حساب جاري معتبر يكي از بانكها ، معادل مبلغ وام مورد درخواست ، وام منظور شده را دريافت و سپس در محضر قاضي اجراي احكام به شكات و يا قائم مقام قانوني متوفي ، تأديه مي نمايد و به اين ترتيب موجبات آزادي زنداني فراهم ميگردد . تبصره : چنانچه وام تخصيصي ستاد پاسخگوي نياز و حل مشكل زنداني نيازمند نگرديد ، براي تأمين كمبود ؛ از طريق كميته محترم امداد امام (ره) ، و يا ساير منابع نيكوكاري مؤسسات و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت و صندوقهاي قرض الحسنه با نامه رسمي ستاد ديه استان مساعدت خواهد شد . ماده 24 : در برخي از موارد كه با گزارش و تأييد محقق ستاد ، استحقاق زنداني نيازمند به دريافت وام بلاعوض احراز گردد ، با توصيه اعضاي ستاد ، مبلغي بدين منظور تخصيص خواهد يافت و نسبت به مابقي مبلغ محكوم به ، سعي در جلب رضايت و گذشت شكات خواهد شد . ماده 25 : ستاد استان همچنين در موارد خاصي مي تواند از محل هداياي مردمي جمع آوري شده و يا كمكهاي مالي نهادها ، سازمانها و يا افراد نيكوكار ، مبلغ محكوم به زندانيان نيازمند را حداكثر تا پنج ميليون ريال بصورت بلاعوض يا وام ، رأساً پرداخت نمايد ؛ مشروط بر آنكه چنين اقدامي باعث تشويق زنداني مزبور به تكرار جرم و افزايش ضريب بزهكاري نشود . ماده 26 : علاوه بر موارد فوق الذكر ، ستادهاي استاني اهتمام خاصي به وضعيت مالي و معيشتي خانواده هاي زندانيان نيازمند و آبرومند خواهند داشت و بمنظور جلوگيري از نفوذ افراد سودجو ، اقدامات لازم را از طريق انجمن حمايت از زندانيان و افراد خيّر براي تأمين احتياجات و نيازهاي مالي آنها بعمل مي آورند . ماده 27 : كليه ستادهاي استاني موظف هستند هر سه ماه يك مرتبه ( پايان هر فصل ) گزارش و آمار و عملكرد خود را به تفكيك ( با تلاش گروه تحقيق و مددكاري ، از محل هداياي مردمي به ستاد ، از محل نهادها و سازمانها دولتي و وابسته به دولت ، از محل اعتبار تخصص داده شده نزد كميته امداد و باني خاص ) كه نسبت به حل مشكل زندانيان نيازمند انجام داد و منجر به آزادي آنها از زندان و برگشت به خانواده خود گرديده اند به ستاد مركزي ارسال نمايند . ماده 28 : ساير موارد و دستورالعملها حسب موردنياز از طريق ستاد مركزي به كليه ستادهاي ديه استانها ابلاغ مي گردد . اين دستورالعمل مشتمل بر 28 ماده و 5 تبصره در تاريخ 27/1/1381 ، به تصويب هيئت مديره ستاد مركز رسيده و از تاريخ تصويب كليه مقررات مغاير با آن ملغي مي باشد . « دستورالعمل اجرائي ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند » « دستورالعمل اجرائي ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند » ماده 1 : بمنظور كمك به زندانيان نيازمند و خانواده هاي آنان در راستاي تحقق اهداف مذكور در آيه كريمه 280 سوره مباركه بقره وَ اِنْ كانَ ذوُ عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إلي مَيْسَرَهٍ وَ أنْ تَصَدَّقوُا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طلب گر كه داريد از تنگدست شكيبيد تا مال آرد به دست اگر تنگدست است آن بينوا بر او گر ببخشيد باشد روا كه اجرش بيابيد در آخرت اگر بازدانيد اين مصلحت و عنايت به اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند در اين دستورالعمل به اختصار ستاد ناميده ميشود ، طبق ضوابط اين دستورالعمل وام پرداخت ميگردد . ماده 2 : ديه مالي است كه به سبب جنايت در نفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياء دم داده ميشود . ماده 3 : زندانيان نيازمند افرادي هستند كه به واسطه عدم كفايت دارائي قادر به پرداخت جزاي نقدي و يا رد عين مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشد . ماده 4 : پرداخت تسهيلات وام از سوي ستاد به محكومين ؛ منوط به انقضاي مهلت قانوني مقرر در حكم و وجود محكوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت ديه و يا محكوميتهاي مالي ميباشد . تبصره : محكومين متأهل ، متدين و آبرومند ؛ منوط به شرط گذشت قابل توجه شاكل يا شكات نسبت به تمام يا قسمتي از ديه خود يا برخورداري از مساعدت مالي خانواده ، اقوام و دوستان براي تأمين قسمتي ديگر از ديه و به منظور حفظ كيان خانواده زنداني ، قبل از انقضاء مهلت فوق از تسهيلات اعطائي وام برخوردار ميگردند . ماده 5 : تشخيص عجز زندانيان از پرداخت ديه : براي زندانيان نيازمند به عهده ستادهاي استاني مباشد ( تا تشكيل ستاد ديه استان تهران ، اين وظيفه به عهده ستاد مركزي مباشد ) ماده 6 : كليه ستادها مي توانند با همكاري مسئولين و مددكاران زندان ، اقدامات مقتضي براي تنظيم دادخواست اعسار و تقديم آن به دادگاه و پيگيريهاي بعدي را بعمل آورده و مسئولين و مددكاران زندانها نيز در حدود مقررات حسب درخواست ستادهاي مذكور همكاري لازم را معمول خواهند داشت . ماده 7 : زندانياني كه دادخواست اعسار آنها توسط مراجع قضائي صالحه رد گرديده است نيز حسب تشخيص ستاد مي توانند از تسهيلات اين دستورالعمل بهره مند شوند . ماده 8 : تسهيلات ستاد در غالب وامهاي كوتاه يا بلند مدت و يا بلاعوض پرداخت ميگردد . ماده 9 : ديه سهم الارث صغار ؛ به قائم مقام قانوني آنها و يا اداره سرپرستي دادگستري شهرستان مربوط پرداخت خواهد شد . ماده 10 : جرائمي كه مرتكبين آن پس از بررسي و تحقيق حسب مورد بعضاً نيز مشمول اعطاي تسهيلات اين آئيننامه مي شوند ، بشرح زير است : الف ) اولويت اول : 1- صدور چك بلامحل . 2- قتل غيرعمد ( شبه عمد ، قتل خطائي ) 3- صدمه غيرعمدي . 4- جرائم ناشي از تخلفات رانندگي . 5- ترك انفاق . ب ) حس مورد : 1- قاچاق كالا . 2- خودداري از كمك به مصدومين . 3- قطع اشجار . 4- سوءاستفاده از موقعيت شغلي . 5- خريد و فروش كوپن . 6- جرائم صنفي ( حسب مورد ) 7- فك پلمپ . 8- سهل انگاري در انجام وظيفه . 9- جرائم عليه حفاظت از محيط زيست . 10- صيد غيرمجاز . 11- بكارگيري اتباع بيگانه . ماده 11 : تشخيص مدت بازپرداخت وام هاي اعطائي ، كه در شرايط عادي بين حداقل 60 و حداكثر 100 قسط خواهد بود ، بعهده مديرعامل تساد است . تبصره : گروه تحقيق موضوع ماه 14 ميتواند ضمن تهيه گزارش تحقيق ؛ پيشنهاد خود را نسبت به تعداد اقساط وام در برگ تحقيق اعلام دارد . ماده 12 : تسهيلات اعطائي وام به زندانيان واجد شرايط بدون كارمزد و بهره خواهد بود . ماده 13 : حداكثر وام پردختي از بودجه ستاد به زندانيان واجد شرايط پس از اعلام نظر گروه تحقيق ، تا بملغ سي ميليون ريال مي باشد . تبصره : پرداخت مازاد بر مبلغ سي ميليون ريال ، درصورت ضرورت و نياز ، مستلزم اخذ مجوز از هيئت مديره ستاد مركز ميباشد . ماده 14 : در هر استان ستاد ديه از بين اعضاي هيئت مديره ستاد ، يك نفر را بعنوان مسئول گروه تحقيق انتخاب كه با همكاري ديگر افراد خيّر و نيكوكار صاحب نفوذ و واجد شرايط استان كه داراي روحيه و توان تحقيق باشند، تشكيل ميگردد . ماده 15 : وظائف گروه تحقيق بشرح زير است : 1- تقسيم و توزيع پرونده هاي زندانيان متقاضي وام ، بين اعضاء براي تحقيق توسط مسئول گروه . 2- مطالعه دقيق پرونده و سوابق كيفري ، خانوادگي و اجتماعي زندانيان نيازمند تهيه گزارش از آن . تبصره : مهمترين موضوع در مطالعه دقيق پرونده ، تعيين وضعيت بيمه و بيمه نامه خودروي راننده خاطي و حداكثر بهره برداري از بيمه ميباشد . 3- ملاقات و مصاحبه حضوري با خانواده زندانيان نيازمند و انجام تحقيق و بررسي محلي بمنظور واجد شرايط بودن متقاضي و بررسي توان مالي محكوم براي تأمين تمام يا قسمتي از بدهي خود به شكات . 4- مذاكره مستقيم با مجني عليه ( در صورتيكه جنايت منتهي به وقوع قتل گرديده باشد ) يا قائم مقام قانوني او چنانچه مجني عليه محجور باشد و يا ورثه و اولياء دم متوفي چنانچه جنايت منتهي به قتل گرديده باشد ) بمنظور جلب رضايت و تشويق آنها به مصالحه و گذشت ، با حفظ سهم الارث و حقوق قانوني صغار . 5- محاسبه و ارزيابي دقيق سهم الارث فرزندان صغير متوفي و تأمين و توديع آنها نزد قائم مقام قانوني آنها (مانند ولي قهري قيم يا وصي ) يا اداره سرپرستي دادگستري و متعاقب آن اخذ رضايت از ورثه و اولياء دم متوفي . 6- انجام تحقيقات محلي و ساير بررسيهاي لازم . 7- اتخاذ كليه اقدامات و تدابير مقتضي بمنظور جلب رضايت و اخذ گذشت از شكات . 8- تهيه و ارائه گزارش نهائي از مجموعه اقدامات و تلاشهاي انجام شده و نتايج حاصله از مشكلات موجود به ستاد استان بمنظور اطالع اعضاء و تصميم گري مقتضي . تبصره 1 : زندانياني كه بعلت عجز از پرداخت بدهي بابت محكوميتهاي مالي مانند ترك انفاق يا صدور چكهاي بلامحل در زندان مي باشند محققين گروه تحقيق با دقت بيشتري نسبت به اخذ گذشت از اصل خواسته اقدام نمايند . تبصره 2 : پرونده زندانياني كه بيش از يك سابقه محكوميت كيفري داشته باشند قابل رسيدگي نيست ولي زندانياني كه داراي سابقه محكوميت كيفري بوده و حسب مورد و نياز با در نظر گرفتن حفظ احترام به كيان خانواده و عنايت به ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي به پيشنهاد گروه تحقيق و تصويب مديرعامل ستاد استان مي توانند مشمول تسهيلات اين دستورالعمل قرار گيرند . ماده 16 : زندانيان نيازمندي كه مشمول مساعدت و كمك ستاد مي گردند ، بايد داراي شرايط زير باشند : 1- ايمان و التزام عملي به دين مبين اسلام و ارزش هاي الهي . 2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران . 3- اعتقاد و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه و قانون اساسي . تبصره : پيروان ساير اديان الهي كه تبعيت از نظام مقدس الهي و رهبري معظم انقلاب اسلامي داشته و معاند نباشند ، مشمول برخورداري از تسهيلات اين دستورالعمل اجرائي ميباشند . 4- عدم همكاري با گروههاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسلامي و عوامل رژيم سابق . 5- عدم وجود سابقه كيفري و محكوميت كيفري . 6- نداشتن فساد اخلاقي و عدم اشتهار به فسق و فجور . 7- عدم اعتياد به موادمخدر و داروهاي روان گردان . 8- داشتن حسن سلوك در ايام حبس به تأييد مدير زندان . 9- نداشتن هيچ نوع درآمد يا امكان مالي براي پرداخت مبلغ محكوم به ، با تأييد اعضاء گروه تحقيق و تصويب مديرعامل ستاد . ماده 17 : رانندگاني كه بعلت مستي يا نداشتن گواهينامه رانندگي ، تصادف نموده اند و يا آنكه پس از وقوع حادثه ، مصدوم را با وجود امكان رساندن به مراكز درماني يا استمداد از مأمورين نيروي انتظامي به منظور فرار از تعقيب و مجازات رها كرده اند ، مشمول كمك و مساعدتهاي ستاد نخواهند بود . ماده 18 : اشخاص زير براي بهره گيري از خدمات و مساعدتهاي ستاد در اولويت خواهند بود : الف – خانواده هاي معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و ايثارگران . ب – افراد متدين . ج- افراد متأهل و عائله مند . د- رانندگاني كه پس از وقوع تصادف ، مصدوم را براي معالجه و استراحت به مراكز درماني برسانند يا آنكه مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كنند و يا آنكه به هر نحوي موجبات معالجه و تخفيف آلام مصدوم يا خانواده او را فراهم نمايند . ماده 19 : پس از تشخيص و شناسايي زندانيان نيازمند و حايز شرايط كمك توسط مددكاري ، مدارك ذيل اخذ و پرونده اي براي آنها در دفتر زندان تشكيل ميگردد : الف ) يك نسخه از درخواست مساعدت زنداني متقاضي كمك از ستاد ديه مدعي اعسار يا شرح مختصري از نحوه وقوع جرم و نتايج بدست آمده و اقداماتي كه تاكنون ( زمان تقديم درخواست ) براي جلب رضايت و گذشت شكات صورت گرفته است . ب ) گزارش آخرين اقدامات و تلاشهاي انجام شده توسط مددكاران زندان براي جلب رضايت شكات و استخلاص زنداني . ج ) يك نسخه گزارش كه در آن زنداني نيازمند ، صادقانه و بدون كم و كاست آخرين توان مالي خود را براي پرداخت محكوم به اعم از وجه نقد يا مطالبات مالي و يا اموالي را كه درصورت فروش تبديل به وجه نقد مي شوند ، بطور دقيق و با ذكر مبلغ اعلام نمايند . د) يك نسخه تصوير از دادنامه و يك نسخه از حكم صادره توسط دادگاه عمومي و يك نسخه تصوير از حكم دادگاه تجديد نظر . و ) دو قطعه عكس 4*3 تمام رخ كه در سال تقديم درخواست گرفته شده باشد . ز ) شماره تلفن و نشاني كامل محل كار و منزل زنداني نيازمند و معرفي كسي كه پيگير كار او باشد و شرح آخرين شغل . ح ) شماره تلفن و نشاني كامل محل كار و منزل شكات جهت برقراري تماس با آنها . ط) تنظيم صورت كاملي از مشخصات مجني عليه و قائم مقام قانوني او ( در صورتيكه وي محجور باشد ) يا اولياء دم متوفي و تعيين ميزان دقيق ديه متعلقه به هريك از آنها و قرار دادن سهم الارث هريك از ورثه ( چنانچه مجني عليه فوت كرده باشد ) در جدول مخصوصي براساس مبلغ ريالي ديه بمنظور تسهيل در جلب رضايت اولياء دم و تقليل بار تعهد مالي زنداني نيازمند در پرداخت ديه . ي ) معرفي يك ضامن معتبر توسط زنداني نيازمند كه با توديع سفته به ميزان مبلغ وام دريافتي و يا چك ، پرداخت آن را تضمين نمايد / ك ) ارائه گزارشي از وضعيت اخلاقي و نحوه رفتار زنداني نيازمند و ميزان پايبندي او به انجام عبادات و اعمال مذهبي توسط مديريت زندان . ل ) يك نسخه جواب استعلام سابقه زنداني نيازمند از مركز خدمات رايانه ( كامپيوتري ) زندان كه نشان دهد زنداني نيازمند فاقد هرنوع سوء پيشينه محكوميت كيفري است ؛ با دستور و تأييد مديريت زندان . م ) يك نسخه تصوير از دو طرف برگ انگشت نگاري سابقه يا سوابق زنداني . ماده 20 : كليه اسناد و مدارك فوق كه با پيگيري مستمر مددكاران زندان تهيه ميشود و پس از تأييد مديريت زندان به ستاد استان ارسال ميگردد . ماده 21 : متعاقب وصول اسناد و مدارك مزبور ، به دستور ستاد استان ، پرونده تشكيل شده جهت بررسي و انجام كليه اقدامات موضوع اين دستورالعمل به گروه تحقيق ارجاع مي شود . ماده 22 : درصورتيكه فعاليت گروه تحقيق براي انجام مصالحه و سازش ميان طرفين به نتيجه قطعي و مطلوب نرسد ، ضمن ارائه گزارشي از مجموع اقدامات بعمل آمده به ستاد ، خلاصه صورت وضعيت مالي زنداني بشرح زير : الف) مبلغ ريالي محكوم به كه مطابق حكم دادگاه مورد مطالبه شكات قرار گرفته است . ب ) مبلغ ريالي مورد مطالبه و پرداخت شده ، توسط مؤسسه بيمه كه خودرو نزدآن بيمه شده است يا بيمه مركزي . ج ) مبلغ ريالي گذشت شده توسط شكات ؛ ( درصورتيكه به پواب گذشت نائل شده باشد ) د ) مبلغ ريالي تأديه يا تأمين شده توسط زنداني نيازمند يا خانواده او . هـ ) مبلغ ريالي وام موردنياز كه بايستي تمهيدات آن توسط ستاد فراهم شود ؛ گزارش خواهد شد . ماده 23 : نتيجه اقدامات گروه تحقيق ؛ براي حصول سازش و جلب رضايت شكات و اثبات عدم توانايي زنداني در پرداخت مبلغ محكوم به با توجه به تحقيقات و بررسيهاي بعمل آمده و متعاقب آن ، تصويب هيئت مديره ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند استان ، زنداني نيازمند با همراهي از طريق محقق ستاد يا مددكار زندان و يا خانواده او جهت اخذ وام مصوب به صندوق قرض الحسنه تعيين شده ، معرفي گردد و ضامن نامبرده ضمن سپردن يك فقره چك از حساب جاري معتبر يكي از بانكها ، معادل مبلغ وام مورد درخواست ، وام منظور شده را دريافت و سپس در محضر قاضي اجراي احكام به شكات و يا قائم مقام قانوني متوفي ، تأديه مي نمايد و به اين ترتيب موجبات آزادي زنداني فراهم ميگردد . تبصره : چنانچه وام تخصيصي ستاد پاسخگوي نياز و حل مشكل زنداني نيازمند نگرديد ، براي تأمين كمبود ؛ از طريق كميته محترم امداد امام (ره) ، و يا ساير منابع نيكوكاري مؤسسات و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت و صندوقهاي قرض الحسنه با نامه رسمي ستاد ديه استان مساعدت خواهد شد . ماده 24 : در برخي از موارد كه با گزارش و تأييد محقق ستاد ، استحقاق زنداني نيازمند به دريافت وام بلاعوض احراز گردد ، با توصيه اعضاي ستاد ، مبلغي بدين منظور تخصيص خواهد يافت و نسبت به مابقي مبلغ محكوم به ، سعي در جلب رضايت و گذشت شكات خواهد شد . ماده 25 : ستاد استان همچنين در موارد خاصي مي تواند از محل هداياي مردمي جمع آوري شده و يا كمكهاي مالي نهادها ، سازمانها و يا افراد نيكوكار ، مبلغ محكوم به زندانيان نيازمند را حداكثر تا پنج ميليون ريال بصورت بلاعوض يا وام ، رأساً پرداخت نمايد ؛ مشروط بر آنكه چنين اقدامي باعث تشويق زنداني مزبور به تكرار جرم و افزايش ضريب بزهكاري نشود . ماده 26 : علاوه بر موارد فوق الذكر ، ستادهاي استاني اهتمام خاصي به وضعيت مالي و معيشتي خانواده هاي زندانيان نيازمند و آبرومند خواهند داشت و بمنظور جلوگيري از نفوذ افراد سودجو ، اقدامات لازم را از طريق انجمن حمايت از زندانيان و افراد خيّر براي تأمين احتياجات و نيازهاي مالي آنها بعمل مي آورند . ماده 27 : كليه ستادهاي استاني موظف هستند هر سه ماه يك مرتبه ( پايان هر فصل ) گزارش و آمار و عملكرد خود را به تفكيك ( با تلاش گروه تحقيق و مددكاري ، از محل هداياي مردمي به ستاد ، از محل نهادها و سازمانها دولتي و وابسته به دولت ، از محل اعتبار تخصص داده شده نزد كميته امداد و باني خاص ) كه نسبت به حل مشكل زندانيان نيازمند انجام داد و منجر به آزادي آنها از زندان و برگشت به خانواده خود گرديده اند به ستاد مركزي ارسال نمايند . ماده 28 : ساير موارد و دستورالعملها حسب موردنياز از طريق ستاد مركزي به كليه ستادهاي ديه استانها ابلاغ مي گردد . اين دستورالعمل مشتمل بر 28 ماده و 5 تبصره در تاريخ 27/1/1381 ، به تصويب هيئت مديره ستاد مركز رسيده و از تاريخ تصويب كليه مقررات مغاير با آن ملغي مي باشد .
فعالیتهای مرکز
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه استان گیلان می باشد. طراحی و اجرا: شرکت توسعه زیرساخت آدان